CONDICIÓNS XERAIS DE CONTRATACIÓN E COMPRA DE PRODUTOS PARA CLIENTES

IMPORTANTE! Por favor, lea atentamente os seguintes termos e condicións que rexen as condicións de contratación e compravenda entre os clientes e INDUSTRIAS CARNICAS FONTEFRÍA, S.L., (en diante, “ FONTEFRÍA”).

Quen son

Poñemos no seu coñecemento que a Web www.fontefria.com (en diante, o “Sitio web”) é propiedade de INDUSTRIAS CARNICAS FONTEFRÍA, S.L., (en diante, “ FONTEFRÍA”), con C.I.F. nº B-36.054.245 e domicilio social a efecto de notificacións en LUGAR DE PARAÑOS (PORTOCELO) – S/n – 36877 – COVELO – PONTEVEDRA; sendo a mesma empresa a que xestiona e opera a través do Sitio web.

Pode obter máis información sobre FONTEFRÍA enviando un correo electrónico á seguinte dirección: fontefria@fontefria.com

Obxecto e ámbito de aplicación

O presente documento describe as condicións xerais de compra (en diante, as “Condicións Xerais” ou o “Contrato”) ás que quedan sometidas as transaccións comerciais que se realicen entre FONTEFRÍA e o adquirente (en diante, o “Cliente”), que se consideran aceptadas na súa totalidade e obríganse a cumprir as partes por completo no momento de formalizar a compra dos produtos ofrecidos a través do presente Sitio web.

Estas condicións poderán ser modificadas sen aviso previo/previo aviso, sen prexuízo de que cada compravenda estará rexida en todo momento polas condicións xerais de contratación que estivesen publicadas no momento de formalización da compravenda.

Sen prexuízo do previsto nas presentes Condicións Xerais, tanto o Usuario, como o Cliente quedan sometidos sen reservas ao cumprimento das normas establecidas no Aviso Legal do presente Sitio web.

Condicións comerciais ofertadas

FONTEFRÍA poderá, en calquera momento, modificar a oferta comercial existente no Sitio web, tanto no que se refire aos produtos como aos prezos, promocións e condicións comerciais e de servizo.

É a intención de FONTEFRÍA que a información sobre os produtos e as condicións comerciais de compra ofrecidas no Sitio web sexan exactas en todo momento e estean vixentes mentres aparezan publicadas en devandito medio. Con todo, excepcionalmente, podería existir algún erro accidental na devandita información, alleo á vontade de FONTEFRÍA.

En caso de erro, o produto adquirido poderá ser devolto sen custo algún no mesmo prazo fixado nas presentes condicións xerais para a devolución de produtos defectuosos.

A información comercial e contractual ofrecida no Sitio web facilítase en lingua galega. A formalización do contrato e a comunicación cos Usuarios realizarase en lingua española.

Realización de compras no sitio web

Formalización da Compravenda

A compravenda formalízase mediante a realización do pedido polo Cliente e a aceptación do mesmo por parte de FONTEFRIA.

O Cliente para realizar unha compra deberá ser maior de idade.

A información que o Cliente proporcione durante o proceso de compra debe ser exacta, veraz e actualizada. O Cliente será o único responsable das consecuencias derivadas de que calquera información facilitada por el que resultase inexacta, incompleta ou falsa.

Unha vez se realizou o pedido por parte do Cliente, FONTEFRÍA enviaráselle un correo electrónico confirmando a recepción do pedido, confirmando os datos do mesmo e informando de que o pedido foi cursado.

No caso de que o Cliente aprecie algún erro nos datos de confirmación ou estea en desacordo con eles, poderá solicitar a FONTEFRIA a corrección dos datos ou a anulación do contrato, poñéndose en contacto con FONTEFRÍA por calquera dos medios recollidos nas presentes Condicións Xerais.

FONTEFRÍA enviará, por defecto, a factura da compra realizada polo Cliente á conta de correo electrónico facilitada.

FONTEFRÍA asume o compromiso de que o stock dos produtos ofertados no Sitio web está debidamente actualizado. Con todo, existe a posibilidade de que o Cliente formalice a compra dun produto que non se atopa en stock. Ante esta situación, FONTEFRIA poñerase en contacto co Cliente co fin de comunicarlle a falta de stock e ofrecerlle as seguintes posibles solucións á devandita circunstancia:

a) A devolución do prezo xa pago.

b) O aumento do prazo de entrega debido á necesidade de substituír stock.

Atención ao cliente

Encántanos falar convosco por iso podes consultarnos calquera dúbida sobre un pedido ou asesoramento no seguinte email: pedidos@fontefria.com, a través de redes sociais ou mediante vía telefónica 986650262.

Horario de Atención ao cliente
Luns – Venres: 09:00 – 14:00 // 16:00 – 19:00

Formas de pago

O Cliente poderá en todo caso elixir o método de pago dos produtos adquiridos a través do Sitio web de entre os que se detallan a continuación:

Ingreso en conta ou Transferencia bancaria

Co ingreso en conta a recepción do pago adoita ser inmediata. O Cliente poderá realizar tamén o pago mediante transferencia bancaria; a cal pode tardar entre 2-3 días hábiles en ser recibida. En calquera dos dous casos, o pedido enviarase en canto se reciba o pago. O cliente pode axilizar o envío enviando por e-mail o xustificante de pago a pedidos@fontefria.com

Disponse de 5 días hábiles para realizar o pago. En caso contrario, anularase automaticamente o pedido.
No correo electrónico de confirmación do pedido seranlle enviados os datos bancarios para poder realizar devandito pago.

Tarxetas de crédito ou débito

O Cliente poderá pagar coa súa tarxeta de crédito/débito Visa, Visa Electrón e Mastercard a través da pasarela de pago seguro contratada por FONTEFRÍA, polo que se lle redireccionará fóra do Sitio web.

Finalizado o proceso de pago seguro, o Cliente será redireccionado de volta ao presente Sitio web e recibirá un correo electrónico no que se lle confirmará a súa compra.

Prezos e gastos de envío

O prezo total dos produtos aparecerá indicado na descrición de cada produto na páxina Web.

Estes importes, e concretamente os gastos de envío, aparecerán detallados tanto na páxina Web como no resumo do carriño de compra e no detalle do pedido cando sexa enviado ao cliente como confirmación do mesmo.

O prezo dos gastos de envío é de:

España peninsular (IVE incluido):

 • De 1kg. a 10kg: 10€
 • De 10kg. a 20kg: 14€
 • De 20kg. a 30kg: 21€
 • De 30kg. a 50kg: 29€
 • + De 50kg: 48€

Portugal peninsular (IVE incluido):

 • De 1kg. a 10kg: 14€
 • De 10kg. a 20kg: 18€.
 • De 20kg. a 30kg: 24€
 • De 30kg. a 50kg: 37€
 • + De 50kg: 54€

Modalidade de entrega e prazo

Os produtos adquiridos no presente Sitio web serán entregados na dirección indicada no rexistro do Cliente, ou ben, nas direccións indicadas no proceso de compra para cada un dos produtos adquiridos.

O Cliente comprométese a que a entrega do pedido solicitado poida ser realizada dentro do horario habitual de entrega de mercadorías (de luns a venres). Os paquetes entregaranse no seu domicilio utilizando os servizos de Integra2 (REFRIXERA2 LOGISTICA VIGO, S.L.). Se o destinatario está ausente, a empresa de repartición poñerase en contacto con el e deixará aviso para recollelo na oficina máis próxima. En caso de incumprimento por parte do Cliente desta obrigación, FONTEFRIA non terá ningunha responsabilidade sobre o atraso ou imposibilidade de entrega do pedido na dirección indicada polo Cliente.

Salvo acordo entre as partes, o tempo estimado de entrega para España e Portugal Peninsular, será de 72 h.

Observacións:

 • Os pedidos efectuados en días festivos computaranse como realizados o seguinte día laborable.
 • Todos os pedidos efectuados a partir das 14:00 horas, sairán a partir do día seguinte, incluídos os urxentes.
 • Os días festivos non computan como día de entrega.
 • Non se fan entregas os domingos e festivos.

FONTEFRIA asume os riscos relativos ao pedido ata o momento da súa entrega, excepto no caso de que se produza un atraso na mesma debido a un incumprimento das obrigacións imputable ao Cliente.

Para o caso de que a entrega sufrise un atraso por causas imputables ao Cliente, ou por rexeitamento inxustificado deste na recepción do mesmo, FONTEFRIA verase obrigada a levar a cabo unha ou ambas as das accións seguintes (sen que iso afecte a calquera outro dereito ou recurso que estea nas nosas mans):
a) Cobrar ao Cliente os gastos de almacenaxe e calquera outro custo ou gasto razoable que puidese xurdir.
b) Terminar o Contrato de forma inmediata. En tal caso, o Cliente deberá facer fronte aos gastos xurdidos como consecuencia do incumprimento do presente Contrato.

Política de devolución

Cancelación de pedidos

O Cliente ten dereito a cancelar calquera pedido que realizase en FONTEFRIA e recibir o reembolso do seu diñeiro, sempre que o pedido non fose enviado.

Para cancelar un pedido, debe poñerse en contacto connosco.

Produto erróneo ou defectuoso

FONTEFRIA comprométese a que os produtos comprados a través da súa páxina Web entregaranse en perfectas condicións e de acordo cos estándares de calidade ofertados e de acordo ás características descritas de cada produto.

Con todo, no caso de que o Cliente reciba un produto erróneo ou defectuoso, deberá solicitar ao repartidor que deixe constancia do mal estado do produto e notificarallo a FONTEFRIA por correo electrónico á dirección de correo electrónico indicada nas presentes Condicións Xerais para contacto coa empresa, facendo referencia á seguinte información relativa ao produto:

a) Explicación razoablemente detallada dos defectos ou danos que presenta o produto.
b) Número do pedido e detalles do produto que poidan resultar razoablemente útiles.

Para que FONTEFRIA poida comprobar o estado do produto, o Cliente deberá poñerse en contacto con FONTEFRIA. Se FONTEFRIA confirma que o produto é defectuoso, procederá, segundo corresponda, á substitución do produto, correndo cos gastos de envío.

Dereito de desistencia: prazo e forma

O dereito de desistencia non será aplicable aos contratos que se refiran á subministración de bens que poidan deteriorarse ou caducar con rapidez (produtos frescos, cocidos ou conxelados) segundo o recolleito no Art:103 apartado D, da Lei xeral para a defensa dos consumidores e usuarios.

Os produtos non perecedoiros si están suxeitos ao dereito de desistencia.

O Cliente terá o dereito de deixar sen efecto a compravenda realizada, sen a necesidade de alegar nin dar unha explicación respecto diso, dentro dos catorce (14) días naturais seguintes á recepción do produto por parte do Cliente, sen sufrir por iso penalización algunha.

O Cliente poderá devolver calquera produto a condición de que non fose aberto nin usado e conserve o seu precinto ou embalaxe orixinal. E fose conservado de maneira adecuada por parte do cliente (lugar fresco e seco ou entre 4º-8º para os produtos saldados).

Para exercer este dereito de desistencia, o Cliente deberá notificar a FONTEFRIA a súa intención de desistir do contrato formalizado a través dunha declaración inequívoca que deberá de ser realizada a través do envío dun correo electrónico á dirección: pedidos@fontefria.com. No devandito correo electrónico deberase comunicar que exerce o seu dereito de desistencia, indicando en código de referencia do pedido, o seu nome e dirección de envío, así como a data na que se formalizou a compra.

Os pedidos deberán ser devoltos polo Cliente a FONTEFRIA, sendo o primeiro o obrigado a soportar os custos que dita devolución ocasione. O prazo de devolución para este suposto non poderá ser superior a catorce (14) días a contar desde que se comunicou a desistencia.

No caso de que o Cliente decida exercer este dereito, a devolución do prezo abonado realizarase no prazo de trinta (30) días a contar desde que se comunicou a desistencia e mediante o mesmo procedemento que se utilizou no proceso de compra.

En caso de incumprimento dalgunha das condicións xerais e/ou particulares de contratación para o exercicio do dereito de desistencia FONTEFRIA poderá reter o reembolso das contías debidas, e en todo caso, reteraas ata recibir os produtos obxecto da desistencia nas mesmas condicións en que foron enviados.

Dirección para a devolución:

INDUSTRIAS CARNICAS FONTEFRIA, S.L.
LUGAR DE PARAÑOS (PORTOCELO) – S/N – 36877 – COVELO – PONTEVEDRA TELÉFONO 986650262

Xestión de incidencias e responsabilidade de FONTEFRIA

O Cliente poderá comunicar en calquera momento as incidencias acaecidas na súa experiencia de compra na páxina Web de FONTEFRIA ou na entrega dos produtos, a través dos datos de contacto establecidos no presente Contrato.

En caso de calquera reclamación, o Cliente enviará unha descrición precisa do motivo da mesma e copia do seu pedido ou código de referencia que figura no correo de confirmación da compra.

FONTEFRIA comprométese a contestar calquera comunicación de incidencias nos cinco (5) días laborables posteriores á recepción efectiva da devandita comunicación, e a poñer todos os medios ao seu alcance para liquidar calquera continxencia no menor prazo de tempo posible.

No caso de que por calquera causa imputable a FONTEFRIA o Cliente recibise un produto defectuoso, este terá dereito á substitución, á rebaixa do prezo ou á resolución do Contrato, nos mesmos termos e condicións recollidas na Cláusula 7 anterior que contén a Política de Devolución.

Neste sentido, cabe sinalar que FONTEFRIA non se responsabilizará de calquera dano que puidese sufrir o Cliente como consecuencia de fallos nas comunicacións por Internet, en tanto que o funcionamento da rede non está exento de defectos ou fallos que son alleos ao control de FONTEFRIA. Igualmente, non será responsable FONTEFRIA de que a plataforma de compras online non estea continua e ininterrompidamente dispoñible para os Clientes, así como por fallos técnicos ou desconexións sufridas durante a transacción ou o proceso de compra, nin polos atrasos que por estas causas puidesen xurdir. Esta exención de responsabilidade esténdese ao persoal de FONTEFRIA e os seus representantes.

FONTEFRIA non se responsabilizará de alerxias ou problemas de saúde producidos aos Clientes derivados do uso dos produtos comprados a través da súa plataforma.

En todo caso, a responsabilidade de FONTEFRIA derivada do presente Contrato, salvo en caso de neglixencia ou culpa grave, limitarase ao valor do produto concreto adquirido do que derivase a reclamación.

FONTEFRIA non se responsabiliza dos incumprimentos, impedimentos ou atrasos no cumprimento do establecido no presente Contrato atribuíbles a calquera causa de forza maior, incluíndo sen limitar calquera catástrofe natural, accións de terceiras partes incluíndo, de modo meramente enunciativo e non limitativo, actos de gobernos e autoridades locais e supranacionais, detencións, arrestos efectuados polas autoridades competentes, folgas, peches patronais, incendios, inundacións, accidentes, avarías mecánicas, software de terceiras partes, inexistencia ou problemas coa subministración de servizos públicos (incluíndo incidencias coa subministración eléctrica, de telecomunicacións ou da internet) (en diante, “Casos de Forza Maior”), independentemente da posible previsión das devanditas circunstancias.

Propiedade intelectual e industrial

Todos os produtos ofertados por FONTEFRÍA e, especialmente, os seus deseños, marcas ou debuxos industriais e calquera outros signos susceptibles de utilización industrial e comercial están suxeitos a dereitos de propiedade intelectual e industrial de FONTEFRÍA ou de terceiros titulares dos mesmos que autorizaron debidamente a súa inclusión no Sitio web.

En ningún caso entenderase que, por medio do presente Contrato, concédese licenza algunha a favor do Cliente en materia de propiedade intelectual ou industrial, ou que se efectúa renuncia, transmisión, cesión total ou parcial dos devanditos dereitos. Tampouco se entenderá conferido ningún dereito nin expectativa de dereito sobre a propiedade intelectual ou industrial de FONTEFRÍA ou de terceiros. En especial, prohíbese de forma expresa calquera alteración, explotación, reprodución, distribución ou comunicación pública sobre calquera contido susceptible de ser protexido polos dereitos de propiedade intelectual e industrial aos que o Cliente puidese ter acceso a través da Sitio web, ou pola súa relación con FONTEFRÍA, sen a previa autorización expresa desta ou dos terceiro titulares dos devanditos dereitos.

Protección de datos

FONTEFRÍA informa o Cliente que os datos de carácter persoal facilitados no seu formulario de rexistro, solicitáronse exclusivamente coa finalidade de facilitar os labores de seguimento de pedidos e o cumprimento do presente Contrato e integraranse nun ficheiro titularidade de FONTEFRÍA para a xestión adecuada das transaccións comerciais que leven a cabo entre as partes.

A formalización do presente Contrato supoñerá a prestación do consentimento por parte do Cliente para o tratamento dos seus datos de carácter persoal coa finalidade exposta no parágrafo anterior.

O Cliente poderá exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, mediante carta á dirección LUGAR DE PARAÑOS (PORTOCELO) – S/n – 36877 – COVELO – PONTEVEDRA, ou ben mediante o envío dun correo electrónico á dirección [fontefria@fontefria.com], incluíndo na devandita comunicación copia do seu DNI.

Integridade do contrato

A nulidade total ou parcial, actual ou sobrevinda, dalgunha das cláusulas das presentes Condicións non conlevará a do resto de cláusulas, que permanecerán plenamente válidas se non adoecen do devandito vicio. En tales casos, substituirase a cláusula nula por outra equivalente.

Cesións de contrato

O Cliente non poderá ceder a posición adquirida a través da aceptación das presentes Condicións a terceiros, nin os dereitos e obrigacións consecuentes da adquisición de produtos a través do presente Sitio web sen contar co consentimento expreso e por escrito de FONTEFRIA.

Resolución das condicións xerais de compra

Poderase proceder á resolución das presentes Condicións Xerais, ademais de por as causas expresamente establecidas polo ordenamento xurídico aplicable, expresamente polas seguintes:

 • Mutuo acordo das partes.
 • Falta do pago convido, impostos incluídos, ou dos gastos de envío, se correspondese o seu pago ao Cliente.
 • As Causas de Forza Maior non cesen nun prazo superior a 2 días laborables.
 • O incumprimento polo Cliente das Condicións Xerais establecidas ou o Aviso Legal do Sitio web.

Lexislación aplicable e xurisdición

Os produtos ofertados no Sitio web e a súa adquisición axústanse ao establecido na lexislación española.

O Cliente cuxo domicilio se atope radicado fóra de territorio español pode estar suxeito a normas distintas das previstas na lexislación española. Corresponde a estes Clientes verificar previamente a posibilidade de importar ou utilizar os produtos que adquiran a través do Sitio web, eximíndose a FONTEFRÍA de calquera responsabilidade respecto diso.

Se xurdise calquera controversia sobre a interpretación ou aplicación das presentes Condicións Xerais, coñecerán do asunto os Xulgados e Tribunais que estableza a lexislación española aplicable.

Tratándose de consumidores finais, atenderase ao lugar do cumprimento da obrigación ou ao do domicilio da parte compradora.

Se o Cliente tivese o seu domicilio fóra de España ou fose unha empresa, ambas as partes sométense, con renuncia expresa a calquera outro foro que lles puidese corresponder, aos Xulgados e Tribunais da cidade de Ponteareas (España).