POLÍTICA DE PRIVACIDADE

En cumprimento da normativa vixente en materia de protección de datos de carácter persoal ,a continuación, informámoslle da nosa Política de Privacidade:

Quen é o responsable do tratamento dos seus datos?

TITULAR DO SITIO WEB
DENOMINACIÓN SOCIAL: INDUSTRIAS CARNICAS FONTEFRIA, S.L.
CIF: B-36.054.245
DOMICILIO SOCIAL: LUGAR DE PARAÑOS (PORTOCELO) – S/N – 36877 – COVELO – PONTEVEDRA
CONTACTO: Teléfono: 986650262
Email: fontefria@fontefria.com
DATOS DE INSCRICIÓN NO REXISTRO MERCANTIL: PONTEVEDRA LIBRO 661
FOLIO 105
FOLLA NUMERO 9103 INSCRICION 1ª

 

Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?

Os Datos Persoais do Usuario que se solicitan a través dos Formularios dispoñibles no Sitio web son solicitados por INDUSTRIAS CARNICAS FONTEFRIA, S.L. coas seguintes finalidades:

  1. Dar contestación á súa consulta.
  2. Xestionar as compras realizadas.
  3. Xestionar os envíos de correos electrónicos para que vostede poida recibir Newsletters de FONTEFRIA e estea debidamente informado sobre as novidades en produtos e servizos.
  4. Colaborar coas autoridades competentes, conforme á lexislación vixente, na protección dos dereitos dos usuarios ou terceiras persoas fronte a condutas dolosas ou ilegais de calquera usuario.

Por canto tempo conservaremos os seus datos persoais?

Os Datos Persoais conservaranse durante o tempo necesario para a realización das finalidades para as que foron recolleitos, mentres non revogue os consentimentos outorgados. Posteriormente, en caso de ser necesario, manterá a información bloqueada os prazos legalmente establecidos.

Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?

A base legal para o tratamento dos seus datos persoais pode ser a execución dunha relación contractual potencial e/ou subscrita, o interese lexítimo, a habilitación legal e/ou o consentimento do propio interesado. Os datos que lle solicitamos son adecuados, pertinentes e estritamente necesarios e en ningún caso está obrigado a facilitárnolos, pero a súa non comunicación poderá afectar á finalidade do servizo ou a imposibilidade de prestalo.

A que destinatarios comunicaranse os seus datos?

INDUSTRIAS CARNICAS FONTEFRIA, S.L. non comunicará os seus datos a ningún terceiro, salvo que se informe diso expresamente.

Cales son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos?

Os dereitos de protección de datos dos que son titulares os interesados son:

  • Dereito a solicitar o acceso aos datos persoais relativos ao interesado
  • Dereito de rectificación ou supresión
  • Dereito de oposición
  • Dereito a solicitar a limitación do seu tratamento
  • Dereito á portabilidade dos datos

Os titulares dos datos persoais obtidos, poderán exercer os seus dereitos de protección de datos persoais dirixindo unha comunicación por escrito ao domicilio social de INDUSTRIAS CARNICAS FONTEFRIA, S.L. , ao correo electrónico habilitado para ese efecto, fontefria@fontefria.com, incluíndo en ambos os casos fotocopia do seu DNI ou outro documento de identificación equivalente.

Modelos, formularios e máis información dispoñible sobre os seus dereitos na páxina web da autoridade de control nacional, Axencia Española de Protección de Datos, en diante, AEPD, www.agpd.es.

Podo retirar o consentimento?

Vostede ten a posibilidade e o dereito para retirar o consentimento para calquera finalidade específica outorgada no seu momento, sen que iso afecte á licitud do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada.

Onde podo reclamar no caso de que considere que non se tratan os meus datos correctamente?

Se algún interesado considera que os seus datos non son tratados correctamente por INDUSTRIAS CARNICAS FONTEFRIA, S.L. pode dirixir as súas reclamacións ao correo fontefria@fontefria.com ou á autoridade de protección de datos que corresponda, sendo a AEPD a indicada no territorio nacional,  www.agpd.es

Seguridade e actualización dos seus datos persoais

Co obxectivo de salvagardar a seguridade dos seus datos persoais, informámoslle que INDUSTRIAS CARNICAS FONTEFRIA, S.L. adoptou todas as medidas de índole técnica e organizativa necesarias para garantir a seguridade dos datos persoais fornecidos. Todo iso para evitar a súa alteración, perda, e/ou tratamentos ou accesos non autorizados, tal como esixe a normativa, aínda que a seguridade absoluta non existe.

É importante que, para que podamos manter os seus datos persoais actualizados, infórmenos sempre que se produza unha modificación dos mesmos.

Confidencialidade

INDUSTRIAS CARNICAS FONTEFRIA, S.L. infórmalle que os seus datos serán tratados co máximo celo e confidencialidade por todo o persoal que interveña en calquera das fases do tratamento. Non cederemos nin comunicaremos a ningún terceiro os seus datos, excepto nos casos legalmente previstos, ou salvo que o interesado autorizounos expresamente.